Opening of SANJH

And Punjabi Kavi Darbar, July 1, 2007

Frankfurt, Germany

Tufail Khalish, Shabahat Ali Khan, Irfan Ahmad

Speaker: Ankhi Ibrahimpuri

Ankhi Ibrahimpouri,Tufail Khalish, Shabahat Ali Khan

Speaker: Irfan Ahmad

Speaker: Muzaffar Sheikh

Majeed Tahir

Irshad Hashmi

Ishaq Ather

Javed Ashraf Hashmi

Shafiq Akhter Basra

Shafiq Murad

Sharif Khalid

Aftab Hussain

Ankhi Ibrahimpuri

Atta ur Rehman Ashraf

 

Tahir Adeem

Waheed Qazi

BACK TO SANJH's MAIN PAGE